Xi'an Jiaotong University

Tsinghua Team

Team: Xi'an Jiaotong University

Location: China

Members: Ziheng Wang (Captain), Wei Du, Weilin Cai, Yujia Lei, Yuqi Qu, Xinhang Chen

Advisors: Heng Chen, Xingjun Zhang