University of Science and Technology

Team: University of Science and Technology

Location: China

Members: Huang Yeqi, Liu Zitan, Peng Dinglan, Zhan Youyi, Zhang Bowen, Zhao Minfan

Advisors:Prof. Hong An