University of Science and Technology

Team china science logo

Team china science photo


Team: University of Science and Technology (USTC)

Location: China

Members: Huang Yeqi, Tan Shaojie, Shen Peiqi, Wu Yutong, Zheng Yufei, Zhong Shurui

Advisors: Prof. Hong An