Tsinghua University

Tsinghua Team

Team: Tsinghua University

Location: China

Members: Chen Zhang, Jiajie Chen, Yutian Wang, Runxin Zhong, Mingshu Zhai, Zeyu Song

Advisors: Jidong Zhai, Wenhao Han, Lin Gan