Tsinghua University

Tsinghua Team

Team: Tsinghua University

Location: China

Members: Shengqi Chen, Kezhao Huang, Chen Zhang, Yutian Wang, Zeyu Song, Jiajie Chen

Advisors: Jidong Zhai, Wentao Han