Sun Yat-Sen University

SYSU Team

Team: Sun Yat-Sen University

Location: China

Members: Han Huang, Tianxiang Lv, Siran Liu, Zhe Tang, Tianhao Lin, Yang Ye

Advisors: Prof. Dan Huang, Prof. Zhiguang Chen