Sun Yat-Sen University

SYSU Team

Team: Sun Yat-Sen University

Location: China

Members:Jing Lan, Junxuan Feng, Xuanteng Huang, Xianlong Luo, Hongbin Zhang, Wenkai Shao

Advisors:Prof. Dan Huang, Prof. Zhiguang Chen