NCKU, National Cheng Kung University

Team: NCKU, National Cheng Kung University

Location: Taiwan

Members: En Wei Wu, Yin Chuan Chao, Haoran Ding, Wei An Chen, Yu Yuan Huang, Jin Huan Xue

Advisors: Chao-Chin Li, Professor Chi-Chuan Hwang

Sponsors: