NCKU, National Cheng Kung University

NCKU Team

Team: NCKU, National Cheng Kung University

Location: Taiwan

Members: En-Wei Wu, Yu-Yuan Huang, Jin-Huan Xue, Wei-An Chen, Yin-Chuan Chao

Advisors: Chao-Chin Li, Professor Chi-Chuan Hwang

Sponsors: