NCKU, National Cheng Kung University

NCKU Team

Team: NCKU, National Cheng Kung University

Location: Taiwan

Members: Jen-Ting Huang, Yue-Ying Wen, Bo-Tang Liao, Qian-Han Lian, Po-Chin Chen, Chia-Lu Lee, Chao-Chin Li

Advisors: Chao-Chin Li, Professor Chi-Chuan Hwang