Nanyang Technological University

NTU Team


Team: Nanyang Technological University

Location: Singapore

Members: Zhiwei Chen, Shengjing Zhang, Yunxing Dong, Puay Hiang, Goh, Huangyuan Su, Shenghao Yang

Advisor: Bu-Sung Lee

Social: @realntuhpc