Nanyang Technological University

NTU Team


Team: Nanyang Technological University

Location: Singapore

Members: Zhang Shengjing (Team Captain), Goh Puay Hiang , Yang Shenghao , Dong Yunxing, Koh Jun Jie, Pand Jin Hui

Advisor: Assoc Prof. Bu-Sung Lee Francis

Social: @realntuhpc