Jinan University

Jinan Team

Team: Jinan University

Location: China

Members:Leyi Wang, Yonghao Wen, Jiaming Li, Yuhan Tan, Jing Hu, Zimeng Lai

Advisors: Prof. Guanghua Yang, Dr. Xin-Yuan Zhang