NTU-3 - Nanyang Technological University​


NTU-3 Team

University: Nanyang Technological University ​

Location: Singapore

Members: Ziji Shi, Mengyang Li, Xiao Ma, Zhiheng Liu, Yuhao He, Shenggui Li

Coach: Bu-Sung LEE