NTU-2 - Nanyang Technological University​


NTU-2Team

University: Nanyang Technological University ​

Location: Singapore

Members: Yunxing Dong, Huangyuan Su, Puay Hiang Goh, Shenghao Yang, Shengjing Zhang, Jun Jie Koh, Jin Hui Pang

Coach: Bu-Sung LEE