DUT - Dalian University of Technology


DUT Team

University: Dalian University of Technology ​

Location: China

Members: Haiyang Jiang, Hefei Huang, Kaiwei He, Lei Jia, Leheng Li​

Coach: Yonggang Chen