SwanGeese - University of Science and Technology of China


swangeese Team

University: University of Science and Technology of China​ ​

Location: China

Members: Mingfan Li, Qingcai Jiang, Hanxi Li, Yuxuan Lei, Zhaohui Wang, Yeqi Huan, Huite Yi, Le Xu, Minfan Zhao, Min Ling​​

Coach: Professor. Hong An​