THU-2 - TsingHua University


THU-2 Team

University: TsingHua University ​

Location: China

Members: Yutian Wang, Liyan Zheng, Runxin Zhong​

Coach: Jidong Zhai