SUSTech - Southern University of Science and Technology


swangeese Team

University: SUSTech - Southern University of Science and Technology​ ​

Location: China

Members: Jiahua Zhao, Shuxin Zheng, Junyan Lyu, Tongzhou Gu, Yiqi Zhang​

Coaches: Prof. Lian-Ping Wang, Prof. Zhiqiang Liu, Dr. Jing Fan