SJTU - Shanghai Jiao Tong University


SJTU Team

University: SJTU - Shanghai Jiao Tong University ​

Location: China

Members: Jiarui Lu, Songlin Jia, Sicheng Zuo, Benjie Miao, Yushun Fang, Zheliang Xu​

Coach: Qiucheng Liao