NJU - Nanjing University


KUET Team

University: Nanjing University ​

Location: China

Members: Mingchao Zhang, Dongxu Cheng, Hexiang Song​

Coach: Xiaoliang Wang