Starry - Fudan University


STARRY Team

University: Fudan University ​

Location: China

Members: Lulu Chen, Yangchuan Xu, Rongjian Lin, Huijuan Xiao, Yukai Huang​

Coach: Ming Yan