Tsinghua University


Team: Tsinghua University

Location: China

Members: Youwei Zhuo, Yuxuan Li, Miao Wang, Fangke Ye, Guanyu Feng, Ka Cheong Jason Lau

Advisors: Wentao Han, Jidong Zhai, Wenguang Chen