Shanghai Jiao Tong University


Team: Shanghai Jiao Tong University

Location: China

Members: Haoyu Zhang, Junyi Qiu, Zhelong Li, Qiucheng Liao, Kailiang Chen

Advisor: Minhua Wen