Nanyang Technological UniversityTeam: Nanyang Technological University

Location: Singapore

Members: Lu Shengliang, Liu Xiaoyu, Wang Qilin, Du Weichao and Liu Siyuan

Advisor: Professor He Bingsheng