Huazhong University of Science & Technology


Team: Huazhong University of Science & Technology

Location: China

Members: Tao Meng, Kaixi Li, Yingzhong Guo, Jingbo Wang, Kaijie Li, Haoqi Xu

Advisor: Xuanhua Shi