Follow us: Facebook  Twitter   LinkedIn  YouTube  Google +

University of Science and Technology of China (USTC)

Team Name: University of Science and Technology of China
Location: China
Booth No: 292 (Floorplan)
Supervisor: Hong An
Team Sponsor:


Team Members: Songtao He, Zhongxia Chen, Guangpu Li, Lu Ma, Yunbin Hu, Shengjing Zhu