Follow us: Facebook  Twitter   LinkedIn  YouTube  Google +

Tsinghua University


Team Name: Tsinghua
Location: China
Booth No: 285 (Floorplan)
Supervisor: Jidong Zhai
Team Sponsor:


Team Members:
Kaiwei Li, Iat Chong Chan, Fan Gao, Fangrui Song, Jiabao Guo, Yining Liu