Follow us: Facebook  Twitter   LinkedIn  YouTube  Google +

Shanghai Jiao Tong University (SJTU)


Team Name: SJTU
Location: China
Booth No: 283 (Floorplan)
Supervisor: Minhua Wen, Éric Pascal Germaneau
Team Sponsor: Inspur, NVIDIA


Team Members:
Yuchen Fan, Haoyu Zhang, Ye Yuan, Xuewen Cui, Jiaming Zhao, Di Xiao