Connect:    

Huazhong University of Science and Technology

Team Name: Huazhong University of Science and Technology
Location: China
Booth No: 490 (Floorplan)
Team Sponsor: InspurTeam Members:

 • Qijiang Fan

  Qijiang Fan
 • Bin He

  Bin He
 • Hai Jin (Faculty Advisor)

  Hai Jin
  (Faculty Advisor)
 • Lingjie Liu

  Lingjie Liu
 • Leihua Qin

  Leihua Qin
  (Faculty Advisor)
 • Jiang Shaogu

  Jiang Shaogu
 • Xuanhua Shi (Faculty Advisor)

  Xuanhua Shi
  (Faculty Advisor)
 • Junmin Yang

  Junmin Yang
 • Hwei Ye

  Wei Ye
 •