Connect:    

Huazhong University of Science and Technology

Team Name: Huazhong University of Science and Technology
Location: China
Booth No: 490 (Floorplan)
Team Sponsor: InspurTeam Members:

  • Qijiang Fan

    Qijiang Fan
  • Bin He

    Bin He
  • Hai Jin (Faculty Advisor)

    Hai Jin
    (Faculty Advisor)
  • Lingjie Liu

    Lingjie Liu
  • Leihua Qin

    Leihua Qin
    (Faculty Advisor)
  • Jiang Shaogu

    Jiang Shaogu
  • Xuanhua Shi (Faculty Advisor)

    Xuanhua Shi
    (Faculty Advisor)
  • Junmin Yang

    Junmin Yang
  • Hwei Ye

    Wei Ye
  •